مرور برچسب

آیا سایر شرایط پزشکی وجود دارد که فرد از ریتالین استفاده نکند؟