بدافزار Loapi
  • بدافزار Loapi

    عملکرد بدافزار Loapi بد افزار یا نرم افزار مخرب، به اپلیکیشنی گفته می شود که می تواند به هر نوع، قسمت های ...

    عملکرد بدافزار Loapi بد افزار یا نرم افزار مخرب، به اپلیکیشنی گفته می شود که می تواند به هر نوع، قسمت های مختلف دستگاه های الکترونیکی را مورد تهاجم قرار دهد و اثر تخریبی روی دستگاه داشته باشد. علاوه ب ...

    بیشتر بخوانید