شرایط معافیت سربازی (۳)

شرایط معافیت سربازی

در مطلب قبلی به تفصیل در مورد برخی از شرایط معافیت سربازی برای شما صحبت کردیم، دراین مطلب به توضیح ادامه شرایط معافیت می پردازیم:

نوع معافیت توضیحات
معافیت پزشکی بیماری های استخوان و اسکلت بند۱-انحرافات ستون فقرات مادرزادي يا اكتسابي: الف) در اشكال شديد و ناتوان كننده معاف دائم. (۱) انحرافات جانبي مادرزادي و اكتسابي ستون فقرات (اسكوليوز بيش از ۳۰ درجه معاف دائم)
(۲) جبران نشده و يا منجر به تغيير شكل قفسه صدري شده باشد معاف دائم.
(۳) كيفوز شديد بيش از ۷۰درصد معاف دائم.
ب) در اشكال خفيف (انحرافات جانبي مادرزادي و اكتسابي ستون فقرات كمتر از ۲۰درجه) معاف از رزم.
بند۲-اسپينابيفيدا اكولتا، ساكراليزاسيون، لومباريزاسيون خدمات غير رزمي.
بند۳-هر گونه اعمال جراحي (استخواني) ستون فقرات معاف دائم.
بند۴-شكستگي‌هاي قديمي حفره كوتيل (استابولوم) چنانچه با تغيير شكل حفره و يا عارضه ديگر مفصلي همراه باشد معاف دائم.
بند۵-نكروز آواسكولار سر استخوان ران به هر علت-معاف دائم.
بند۶-شكستگي‌هاي لگن: الف) نوع مالگين معاف دائم.
ب) نوع Open Book معاف از رزم.
بند۷-بيماري شوئرمان خدمات غيررزمي.
بند۸-استئوميليت الف) از نوع حاد شش ماه معاف موقت.
ب) عفونتهاي سخت حاد و عفونتهايي كه عليرغم ۶ماه درمان بهبود نيافته و منجر به تغيير شكل استخوان يا ترشح مكرر باشد معاف دائم.
بند۹-تومورهاي استخواني خوش خيم. الف) تومورهاي استخواني متعدد و يا با ايجاد اختلال مشهود در كار عضو معاف دائم.
ب) تومورهاي داخل استخواني منفرد بدون عارضه خدمات غيررزمي.
بند۱۰-كيستهاي استخواني الف)كيستهاي بزرگ با خطر شكستگي يا به اندازه بيش از قطر استخوان معاف دائم.
ب) كيستهاي كوچك و بدون عارضه خدمات غيررزمي.
بند۱۱-شكستگي‌ها: الف) شكستگي‌هاي استخوانهاي بلند كه منجر به نصب پيچ و پلاك و يا كونچر شده باشد و يا در گچ باشد چنانچه كمتر از شش‌ماه از عمل گذشته باشد، شش‌ماه معاف موقت.
ب) شكستگي‌هاي جوش خورده‌اي كه با پيچ و پلاك، يا كونچر بوده و يا اختلال عملكرد ايجاد كرده باشد خدمات غيررزمي.
ج) شكستگي‌هايي كه پس از يكسال جوش نخورده باشد و مفصل كاذب ايجاد كرده باشد و يا در وضع نامناسب جوش خورده و اشكال عملي ايجاد نموده باشد معاف دائم.
بند۱۲-قطع يا فقدان يكي از اندامها معاف دائم.
بند۱۳-كوتاهي پا الف) كوتاهي بيش از ۵/۳ سانتي متر معاف دائم (به استناد اسكنوگرام)
ب) كوتاهي از ۵/۱ تا ۵/۳ سانتي متر خدمات غيررزمي.
بند۱۴- سينوويال كندروماتوزيس مفاصل همراه با اختلال عملي معاف دائم.
بند۱۵-آنكيلوز كليه مفاصل بزرگ (هانش،زانو،آرنج،شانه،مچ پا، مچ دست) معاف دائم.
بند۱۶-محدوديت حركات مفاصل الف) در مورد مفاصل هانش، زانو و شانه معاف دائم.
ب) محدوديت حركات ساير مفاصل بزرگ در صورتي كه نيمي از حركات محدود شده باشد معاف دائم.
ج) در موارد خفيف تر همراه با اختلال عملكرد خدمات غيررزمي.
تبصره: در موارد مشكوك زير بيهوشي اندازه گيري شود.
بند۱۷-دررفتگي مكرر و يا قديمي و مادرزادي مفاصل بزرگ (مستند به ۲ راديوگرافي در حال دررفتگي در بيمارستانهاي ن.م و يا مورد وثوق)
عمل شده و نشده معاف دائم.
بند۱۸-شلي ليگامانهاي زانو و مچ پا و در رفتگي عادتي مفاصل كه مانع تمرينات نظامي باشد خدمات غيررزمي.
بند۱۹-سندرم ايسكميك ولكمن: الف) در صورتيكه شديد و مانع خدمت باشد معاف دائم.
ب) در موارد خفيف خدمات غيررزمي.
بند۲۰-فقدان كامل شست (از مفصل M.C.P ) و يا فقدان ارزش كاري آن در يك دست معاف دائم.
بند۲۱-فقدان انگشتان دست: الف) بيش از يك انگشت در يك دست معاف دائم.
ب) تا سه بند انگشت در يك دست خدمات غيررزمي.
توجه: در مورد انگشتان بصورت زير عمل شود كه هر انگشت كامل يك و هر‌‌‌‌بند محسوب شود يعني اگر بند اول چهار انگشت قطع شده باشد
بيش از يك انگشت محسوب و معاف دائم مي‌شود.
بند۲۲-عوارضي كه مانع باز شدن و يا تا شدن انگشتان دست شود مانند سنداكتيلي و… الف) در بيش از دو انگشت (مركب) معاف دائم.
تبصره: چنانچه يك انگشت قطع شده و انگشت ديگر همان دست بيش از ۵۰% عملكرد خود را از دست داده باشد،معاف دائم.
ب) در دو انگشت (ساده) خدمات غيررزمي.
بند۲۳-كوتاهي اندام فوقاني در مقايسه با يكديگر در صورتيكه بيش از ۵سانتيمتر باشد معاف دائم.
بند۲۴-سينوستوز استخوانهاي ساعد: الف)در دو دست معاف دائم.
ب) در يك دست خدمات غيررزمي.
بند۲۵-كوبيتوس واروس و والكوس: الف) همراه با اختلال عملكرد يا ضايعه عصبي معاف دائم.
ب) بيش از ۱۰ درجه انحراف خدمات غيررزمي.
بند۲۶-كوكساپلانا و كوكساوارا،كوكساماكنا،كوكساوالكا معاف دائم.
بند۲۷-پارگي منيسك زانو عمل شده يا نشده خدمات غيررزمي.
بند۲۸-پارگي شديد و كامل رباطهاي جانبي و متقاطع زانو كه باعث ناپايداري مفصل گردد الف) در موارديكه چند رباط پاره شده باشد معاف دائم.
ب) در موارد پارگي رباط ACL و PCL همراه با پارگي منيسك معاف دائم.
ج) در افراد جراحي شده همراه با اختلال عملي معاف دائم.
د) در نوع منفرد خدمات غيررزمي.
ه) در افراد جراحي شده بدون اختلاف عملي معاف از رزم.
بند ۲۹- ژنووالگوم،ژنووارم،ژنوركورواتوم الف) در موارد شديد (فاصله بين دو قوزك يا دوكونديل بيش از ۱۰ سانتي‌متر) معاف دائم.
ب) در موارد خفيف (فاصل بين دو قوزك يا دو كونديل كمتر از ۱۰ سانتي‌متر) خدمات غيررزمي.
بند۳۰- صافي كامل كف پا هر دو پا در انواع سخت (Rigid) و يا با تحدب شديد استخواني و يا با انحراف پاشنه پا معاف دائم.
    بند ۳۱- پارگي بهبود يافته تاندون آشيل معاف دائم.
بند ۳۲- تغير شكل اكتسابي يا مادرزادي استخوانهاي تارس و متاتارس (هالوس والگوس شديد) خدمات غيررزمي.
بند ۳۳- قطع انگشتان پا: الف) قطع سه انگشت كامل از يك پا و يا قطع شست در هر دو پا معاف دائم.
ب) قطع شست در يك پا خدمات غيررزمي.
بند۳۴- اكي‌نيسم معاف دائم.
بند ۳۵- اوريب بودن مفصل مچ پا: الف)در موارد شديد معاف دائم.
ب) در موارد خفيف خدمات غيرزمي.
بند۳۶- از بين رفتن قسمتي از استخوانهاي كف پا يا هر نوع تغييرات استخواني ديگري كه مانع انجام تمرينات نظامي باشد و يا در پوشيدن پوتين اشكال ايجاد نمايد معاف دائم.
بند۳۷- بيماريهاي اسكلتي استخواني نظير استئوژنس ايپرفكتا، آرتروكريبوزيس، سكلهاي شديد ناشي از CP، پوليو و انهدام كام پاشنه (نكروز استخوان تالوس) در انواع شديد معاف دائم.
بند۳۸- استئوكوندريت ديسكانت زانو، هيپ و مچ پا معاف دائم.
بند ۳۹- بيماريهاي جوش نخوردگي اسكافوئيد وكن باخ همراه با اختلال عملكرد معاف دائم
بيماريهاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي بند۱- اعمال جراحي روي كبد، كيسه صفرا، مجاري صفراوي و پانكراس معاف دائم.
بند۲- فيبروز و سيروز كبدي معاف دائم.
بند۳-آسيت به هر علت معاف دائم.
بند۴- كيست‌هاي دستگاه گوارش و طحال معاف دائم.
بند۵- همانژيوم كبدي: الف) بزرگتر از ۴۰ ميلي‌ليتر معاف دائم.
ب) كوچكتر از ۴۰ ميلي‌ليتر خدمات غيررزمي.
بند۶- سنگ كيسه صفرا و مجاري صفراوي معاف دائم.
بند۷- بيماريهاي مادرزادي و اكتسابي مجاري صفراوي معاف دائم.
بند۸- پورتال هايپرتانسيون به هر علت معاف دائم.
بند۹- هپاتيت‌هاي مزمن به هر علت معاف دائم.
بند۱۰- بيماريهاي متابوليك كبدي معاف دائم.
بند۱۱- بيماريهاي عروقي كبد معاف دائم.
بند۱۲- پانكراتيت: الف) حاد ۶ماده معاف موقت.
ب) مزمن معاف دائم.
بند۱۳- لب حلقوي پانكراس، سنگهاي پانكراس، كيستهاي پانكراس، فيستول پانكراس معاف دائم.
بند۱۴- اسپلنكتومي يا فقدان مادرزادي طحال معاف دائم.
بند۱۵- اسپلنومگالي قابل لمس معاف دائم.
بند۱۶- تومورهاي خلف صفاقي معاف دائم.
بند۱۷- فيستولهاي مقعدي فوق اسفنگتري و بين اسفنگتري معاف دائم.
بند۱۸- فيستولهاي نافي ويپلونيدال در كليه موارد خدمات غيررزمي.
بند۱۹- بواسپرهاي داخلي با درجه‌هاي «۳ » و «۴ » معاف دائم.
بند۲۰- فتق‌هاي جدار شكم (داخلي و خارجي) و ديافراگماتيك. الف) عمل نشده معاف دائم.
ب) عمل شده عود كرده معاف دائم.
ج) عمل شده بدون عارضه منع خدمتي ندارد.
بند۲۱- مگاكولون با اختلالات عملي معاف دائم.
بند۲۲- كليه بيماريهاي التهابي دستگاه گوارش (IBD) به ثبوت رسيده مانند كرون، كوليت اولسر و۰۰۰ معاف دائم.
بند۲۳- سندرمهاي سوء جذب (مانند بيماري سلياك، اسپروي تروپيكال، بيماري ويپل) وتلانژكتازي عروق روده معاف دائم.
بند۲۴- تنگيهاي كولون و ركتوم و مقعد به هر علت معاف دائم.
بند۲۵- كليه سندرمها پوليپوزير و انواع پوليپهاي همراه با عوارض معاف دائم.
بند۲۶- پرولاپس ركتوم معاف دائم.
بند۲۷- سيكاتريسهاي عمل جراحي روي شكم با اندازه بيش از ۲۰ سانتي‌متر خدمات غيررزمي.
بند۲۸- هر گونه عمل جراحي روي دستگاه گوارش كه توليد اختلالات گوارشي كرده باشد و منجر به برداشتن قسمتي از عضو (بجز آپانديس) شده باشد و يا آناستوموز شده و يا چسبندگي وسيع ايجاد كرده باشد معاف دائم.
بند۲۹- بيماريهاي پيتيك مقاوم به درمان و يا همراه با عوارض (انسداد،سوراخ شدگي،خونريزي) معاف دائم.
بند۳۰- ديورتيكولهاي مري،معده،اثني عشر و ديورتيكولوز عمل شده، عمل نشده معاف دائم.
بند۳۱- آشالازي (عمل شده و نشده) معاف دائم.
بند۳۲- بي اختياري مدفوع مادرزادي و اكتسابي معاف دائم.
بند۳۳- پريتونيتهاي مزمن (از هر نوع و به هر علت كه باعث اختلال در كار احشاء شده باشد اعم از چركي،سلي،قارچي) معاف دائم.
بند۳۴- سل دستگاه گوارش معاف دائم.
بند۳۵- وجود اجسام خارجي داخل شكم: الف) با عوارض معاف دائم.
ب) بدون عوارض خدمات غيررزمي.
بند۳۶- تمام فلاپهاي پديگوله عضلاني،آزاد: الف) اگر نقص عضو يا اختلال عملكرد ايجاد كرده باشد معاف دائم.
ب) ساير موارد بدون عارضه خدمات غيررزمي.
بند ۳۷- ديورتيكول مكل الف) با عارضه معاف دائم.
ب) بدون عارضه خدمات غيررزمي.
بند۳۸- هپاتومگالي شديد به هر علت معاف دائم.
بند۳۹-آبسه‌هاي چركي و آميبي كبد معاف دائم.
بند۴۰- خونريزيهاي مكرر دستگاه گوارش با علت ناشناخته معاف دائم.
بند۴۱- بيماري كليگر نجار نوع ۱ و ۲، كلستاز دوبين جانسون و روتور معاف دائم.
بند۴۲- بيماري ژيلبرت خدمات غيررزمي.
بند۴۳- ازوفاژيتها: الف) ازوفاژيت شديد كه منجر به اولسربارت شده يا ديسپلازي شديد (گزارش پاتولوژي) داده باشد معاف دائم.
ب) ازوفاژيت در مراحل يك تا چهار معاف از رزم.
بند۴۴- فيستول وريدي شرياني اندام فوقاني و تحتاني مادرزادي ياتروماتيك الف) همراه با اختلاف عملكرد معاف دائم.
ب) بدون اختلال شديد معاف از رزم

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.