شرایط معافیت سربازی (۴)

شرایط معافیت پزشکی سربازی

در مطالب قبلی برای شما برخی از راه کار های معافیت پزشکی را عنوان کردیم، در این مطلب برای شما ادامه بیماری هایی که باعث می شود معافیت پزشکی به افراد مشمول ابلاغ شود را ارائه می دهیم.

نوع معافیتنام بیماریشرایط
معافیت پزشکیبيماريهاي خون و انكولوژي – بدخيمي هابند۱- كم خوني‌هاي مگالوپلاستيك معاف دائم.
بند۲-اختلالات ساختماني ارثي گلبول قرمز ( مانند ميكرواسفروسيتوزارثي، اولوسيتوزيز، اليپتوسيتوز) معاف دائم.
بند۳- كم خوني‌هاي مزمن اكتسابي به علت بيماريهاي خوش خيم:الف) در موارد هموگلوبين زير ۱۰ معاف دائم.
ب) در موارد هموگلوبين مساوي و يا بيشتر از ۱۰ خدمات غيررزمي.
بند۴- پلي گلبولي اوليه (پلي سيتمي) و ترومبوسيتوز اوليه معاف دائم.
بند۵- اختلالات كمي و كيفي پلاكتها و فاكتورهاي انعقادي (بيماريهاي خونريزي دهنده و هايپركوآگولانت) معاف دائم.
بند۶- بدخيمي‌هاي خون و دستگاه لنفاوي بطور كلي معاف دائم.
بند۷- اختلالات خوني ارثي و اكتسابي با منشا ايمونولوژيك معاف دائم.
بند۸- اگرانولوسيتوز معاف دائم.
بند۹- بيماريهاي هموگلوبينوپاتي ارثي با سطح هموگلوبين كمتر از ۱۰ معاف دائم.
بند۱۰- تالاسمي ماژور، تالاسمي اينترمديت و سندرمهاي سيكل سل معاف دائم.
بند۱۱- هيپراسپلنيزيم معاف دائم.
بند۱۲- بيماري فاويسم خدمات غيررزمي در نزديكي مراكز درماني.
بند۱۳- آپلازي مغز استخوان به هر علت معاف دائم.
بند۱۴- تومورهاي بدخيم از هر نوع و در هر عضو كه باشد ولو اينكه درمان شده باشد معاف دائم.
بند۱۵- تومورهاي خوش خيم:الف) چنانچه سبب اختلال مشهود در كار عضو يا بصورت عودكننده و يا با كراهت منظر همراه باشد معاف دائم.
ب) در غير موارد فوق به مبحث مربوطه رجوع شود
بیماری های دستگاه ادراری تناسلیبند۱- انسداد ادراري به دلايل عضوي يا عفوني يا فونكسيوني:الف) در صورتيكه برطرف كردن انسداد امكان پذير باشد خدمات غيررزمي.
ب) در صورت عدم امكان برطرف كردن انسداد معاف دائم.
بند۲- برگشت ادرار به حالبها:الف) اگر دو طرفي يا يك طرفه شديد باشد معاف دائم.
ب) يك طرفه و خفيف خدمات غيررزمي.
بند۳- بيماريهاي عفوني مزمن (سلي،ميكروبي،انگلي،قارچي) كليه، لنگچه،حالب،مثانه،بيضه‌ها،مجاري ادرار
هر يك به تفكيك معاف دائم.
بند۴- سنگهاي حالب،كليه،پروستات،مثانه و سنگهاي شاخ گوزني و نفروكلسيوز:الف) در صورتيكه انسداد ايجاد كرده باشد معاف دائم.
ب) در صورت عدم ايجاد انسداد معاف از رزم.
بند۵- سنگهاي حالب،كليه،مثانه عمل شده خدمات غيررزمي.
بند۶-تومورهاي خوش خيم و بدخيم مجاري ادراري تناسلي معاف دائم.
بند۷-بيماريهاي رتروپريتوان،فيبروزر رتروپريتوان، تومورهاي خوش خيم و بدخيم و كيست‌هاي رتروپريتوان معاف دائم.
بند۸-بيماريهاي طبي كليه: سندروم نفروتيك، گلومر و لونفريت مزمن، پيلونفريت مزمن، بيماريهاي كلاژن كليه،
پروتئين اوري بيش از ۳۰۰ميلي‌گرم و هماتوري اسانسيل و نارسايي مزمن كليه معاف دائم.
بند۹-گلومرولونفريت و پيلونفريت حاد ۶ماه معاف موقت.
بند۱۰-هيدرونفروس و اتساع لگنچه معاف دائم.
بند۱۱-نفركتومي يك طرفه، نفركتومي پارسيل ويپلاپلاستي معاف دائم.
بند۱۲- كليه نعل اسبي-كليه اكتوپيك داخل لگن،اكتوپي يك طرفه(يعني هر دو كليه در يك طرف قرار گرفته باشند) معاف دائم.
بند۱۳-پتوزكليه:الف) درجه۲ خدمات غيررزمي.
ب)درجه۳معاف دائم.
بند۱۴-هيپوپلازي و آپلازي و آژنزي كليه معاف دائم.تبصره: هيپوپلازي يك طرفه و بدون علامت معاف از رزم.
بند۱۵-كليه ميان اسفنجي معاف دائم.
بند۱۶- فيستول سيستم اداري به دستگاه گوارش يا پوست معاف دائم.
بند۱۷- نكروزكورتكس كليه:الف) در صورتي كه منجر به نارسايي يا كم كاري كليه شده باشد معاف دائم.
ب) در ساير موارد خدمات غيررزمي.
بند۱۸-پيوند كليه معاف دائم.
بند۱۹- بيماريهاي عروقي كليه مثل: آنوريسم شريان كليوي، انفاركتوس كليه، ترومبوز وريد كليوي، فيستول شرياني وريدي،آنوريسم شرياني وريدي معاف دائم.
بند۲۰-دوبليكاسيون حالب در صورتيكه بطور جداگانه تا مثانه ادامه داشته باشد معاف دائم.
بند۲۱-مگااورتر خدمات غيررزمي.
بند۲۲-هيدرواورتر معاف دائم.
بند۲۳-اورتروسل يك طرفي يا دو طرفه خدمات غيررزمي.
بند۲۴- مثانه نوروژنيك معاف دائم.
بند۲۵- كاهش ظرفيت مثانه به دلايل اعمال جراحي قبلي پاسيتيت و يا راديوتراپي معاف دائم.
بند۲۶- سيستكتوميتوتال و پارسيل معاف دائم.
بند۲۷- تنگي كردن مثانه:الف) بدون عارض خدمات غيررزمي.
ب) در صورتيكه عارضه داشته باشد بر حسب عارضه اظهار نظر شود.
بند ۲۸- از بين رفتن قدرت انقباضي كردن مثانه كه منجر به بي‌اختياري ادرار شود معاف دائم.
بند۲۹- هيپوسپادياز تنه آلت و ميان دو راه معاف دائم (هيپوسپادياز درجه يك مانع خدمتي ندارد)
بند۳۰- ايسپادياز معاف دائم.
بند۳۱- انواع فيستولهاي مجرا به تنه آلت، ركتوم و پرينه و اسكروتوم معاف دائم.
بند ۳۲-بيماري بيروني:الف) نوع شديد معاف دائم.
ب) نوع خفيف خدمات غيررزمي.
بند۳۳- ديورتيكول مجرا معاف دائم.
بند۳۴- تنگي شديد مجرا، انواع والوهاي مجراي خلفي، تومورهاي خوش خيم و بدخيم مجرا،اورتريت‌هاي مزمن غيرقابل درمان معاف دائم.
بند۳۵- بيماريهاي مقاربتي اگر در ناحيه انتهايي مجرا و آلت دفرماسيون ايجاد كرده يا به فيبروز و
يا تنگي مجرا منجر شود معاف دائم.
بند۳۶- هيدروسل:الف) نوع حجيم معاف دائم.
ب) ساير موارد خدمات غيررزمي.
بند۳۷- واريكوسل:الف) درجه ۱ و۲ خدمات غيررزمي.
ب) درجه ۳ معاف دائم.
بند۳۸- تورسيون حاد بيضه ۶ماه معاف موقت.
بند ۳۹- اكتوپي و يا فقدان بيضه:الف) دو طرفه معاف دائم.
ب) يك طرفه خدمات غيررزمي.
بند ۴۰- آتروفي شديد بيضه:الف) دو طرفه معاف دائم.
ب) يك طرفه خدمات غيررزمي.
بند۴۱- هماتوسل حاد ۶ماه معاف موقت.
بند۴۲- شكستگي آلت خدمات غيررزمي.
بند۴۳- اپي‌ديديمكتومي:الف) دو طرفه معاف دائم.
ب) يك طرفه خدمات غيررزمي.
بند۴۴- فقدان آلت معاف دائم.
بند۴۵- ترمبوقلبيت وريدهاي سطحي آلت ۶ماه معاف موقت.
بند۴۶- دو جنسي معاف دائم.
بند۴۷- بي‌اختياري ادراري و شب ادراري به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح معاف دائم.
بند۴۸-تغير مسير ادراري با عمل جراحي معاف دائم.
بند۴۹- هيدروسل طناب منوي،ايپديديميت مزمن و كيست‌هاي طناب منوي خدمات غيررزمي.
بيماريهاي فك و دهان و دندانبند۱- ناهنجاريهاي استخواني فك و صورت كه موجب اختلال در عمل جويدن يا تكلم باشد معاف دائم.
بند۲-آنگيلوز مفصل تامپورو مانديبولريك يك طرفي و دو طرفي به شرط ثبوت بوسيله راديوگرافي معاف دائم.
بند۳- تومورهاي خوش خيم در صورتيكه از لحاظ حجم و موقعيت ايجاد اختلال در جويدن و يا در تكلم بنمايد معاف دائم.
بند۴-كام شكاف دار همراه يا بدون لب شكري:الف) عمل نشده معاف دائم.
ب) عمل شده با عارضه تنقسي يا تغذيه‌اي و يا اختلال تكلم شديد معاف دائم.
ج) عمل شده بدون عارضه خدمات غيررزمي.
بند۵- استئوميليتهاي استخوانهاي فك كه بعد از درمان منجر به ناهنجاري مشهود استخوانهاي فك و صورت شوند،معاف دائم.
بند۶- ناهنجاريهاي زبان مانند آنكيلوگلوسي،آتروفي و هيپرتروفي زبان، شكاف برداشتن و يا دو قطعه شدن زبان كه موجباختلال در جويدن و تكلم و يا بلع شود معاف دائم.
بند۷- از بين بردن دندانها بطوريكه در مجموع در دهان كمتر از ۱۴ دندان وجود داشته باشد معاف دائم.
بند۸- كليه تومورهاي بدخيم فك و دهان معاف دائم
بيماريهاي چشم و عوارض بيناييبند۱- هيپرمتروپي با سايكلوپلژي كامل براي مشمولان عادي و ديپلم:
(هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم، با علامت منفي منظور شود ولي محاسبه نگردد)
الف) هيپرتروپي از ۵/۲ تا ۴ ديوپتر داخل هر يك از چشمها خدمات غيررزمي.
ب) مجموع ديوپتر هيپرمتروپي دو چشم از پنج تا هشت ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.
ج) هيپرمتروپي بيش از چهار ديوپتري يك چشم تا پنج ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.
د) هيپرتروپي بيش از پنج ديوپتري يك چشم معاف دائم.
ه) مجموع ديوپتر هيپرمتروپي هر دو چشم بيش از هشت ديوپتري معاف دائم.
بند۲- هيپرمتروپي با سايكلوپلژي كامل در مشمولان بالاتر از ديپلم:
)هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم، با علامت منفي منظور شود ولي محاسبه نگردد(
الف) هيپرمتروپي از ۳تا۵ ديوپتر داخل هر يك از چشمها خدمات غيررزمي.
ب) مجموع هيپرمتروپي دو چشم از شش تا ۱۰ ديوپتر داخل خدمات رزمي.
ج) هيپرمتروپي بيش از ديوپتري يك چشم تا شش ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.
د) هيپرمتروپي بيش از شش ديوپتري يك چشم معاف دائم.
ه) مجموع ديوپتر هيپرمتروپي هر دو چشم بيش از ۱۰ ديوپتر معاف دائم.
بند۳- ميوپي با سايكلوپلژي در مشمولان عادي و ديپلم:
)ميوپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم با علامت مثبت منظور شود ولي محاسبه نگردد(
الف) ميوپي از ۵/۲ تا ۴ ديپوپتري داخل هر يك از چشمها خدمات غيررزمي.
ب) مجموع ديوپترميوپي از ۵تا۸ ديوپتر داخل هر دو چشم خدمات غيررزمي.
ج) ميوپي بيش از پنج ديوپتري يك چشم تا شش ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.
د) ميوپي بيش از شش ديوپتري يك چشم معاف دائم.
ه) مجموع ديوپترميوپي بيش از هشت ديوپتري هر دو چشم معاف دائم.
بند۴- ميوپي با سايكلوپلژي در مشمولان بالاتر از ديپلم:
(ميوپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بوده با آستيگماتيسم با علامت مثبت منظور شود ولي محاسبه نگردد)
الف) ميوپي از ۳تا۵ ديوپتر داخل هر يك از چشمها خدمات غيررزمي.
ب) مجموع ديوپترميوپي بين ۶تا۱۰ ديوپتر داخل هر دو چشم خدمات غيررزمي.
ج) ميوپي بيش از ۶ ديوپتري يك چشم تا ۷ ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.
د) ميوپي بيش از ۷ ديوپتري يك چشم معاف دائم.
ه) مجموع ديپوپترميوپي بيش از ۱۰ ديوپتري هر دو چشم معاف دائم.
بند۵- آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط با سايكلوپلژي كامل در مشمولان عادي و ديپلم:
)در آستيگماتيسم ساده، يا مركب يا مخلوط ميزان آستيگماتيسم بايستي بيشتر از اسفر باشد(
 

 

 

الف) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط از ۵/۲ تا ۴ ديوپتري داخل هر يك از چشمها خدمات غيررزمي.

 

ب) مجموع ديوپتر آستيگمات ساده، مركب يا مخلوط از ۵تا۸ ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.
ج) آستيگماتيسم ساده يا مركب بيش از ۵ ديوپتري تا ۶ ديوپتري يك چشم خدمات غيررزمي.
د) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط بيش ازشش ديوپتري يك چشم معاف دائم.
ه) چنانچه آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط هر دو چشم در مجموع بيش از هشت ديوپتر باشد معاف دائم.
بند۶- آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط با سيكلوپلژي كامل در مشمولان بالاتر از ديپلم:
(در آستيگماتيسم ساده يا مركب ميزان آستيگماتيسم بايستي بيشتر از اسفر باشد)
الف) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط از ۳تا۵ ديوپتري داخل هر يك از دو چشم خدمات غيررزمي.
ب)مجموع ديوپتر آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط هر دو چشم از ۶تا۱۰ ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.
ج) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط بيش از ۶ ديوپتري تا ۷ ديوپتر داخل يك چشم خدمات غيررزمي.
د) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط بيش از هفت ديوپتري يك چشم معاف دائم.
ه) مجموع ديوپتر آستيگمات ساده، مركب يا مخلوط هر دو چشم بيش از ۱۰ ديوپتر معاف دائم.
بند۷- فقدان يك چشم يا آنكه يك چشم عملاً و يا در اثر بيماريهاي غير قابل علاج فاقد بينايي (عدم درك نور) باشد معاف دائم.
بند۸- اورام ملتحمه فصلي شديد توام با عوارض قرنيه:الف) در مشمولان عادي معاف دائم.
ب) در مشمولان ديپلم و بالاتر خدمات غيررزمي.
بند۹- عوارض تراخمي ملتحمه و پلك از قبيل سيمبلفارون كزروزيس، آنتروپيون و اكتروپيون:الف) در يك چشم خدمات غيررزمي.
ب) در دو چشم معاف دائم.
بند۱۰- ناخنك پيشرفته كه تا مركز قرنيه پيشرفت نموده باشد و با چشم غيرمسلح ديده شود معاف دائم.
بند۱۱- لك مركزي قرنيه:الف) در صورتيكه وسيع باشد و مركز قرنيه را اشغال نموده باشد(لك وسيع در موضعي
كه بيش از ۳ميليمتر مربع سطح قرنيه را پوشانيده باشد) معاف دائم.
ب) در موارد خفيف‌تر خدمات غيررزمي.
بند۱۲- كراتيت‌هاي آنترستيسيل و ديستروفيهاي قرنيه يك يا دو چشم معاف دائم.
بند۱۳- كلوبوم مادرزادي مردمك:الف) همراه با گرفتاري شبكيه (رتين) معاف دائم.
ب) بدون گرفتاري شبكيه (رتين) خدمات غيررزمي.
بند۱۴- ايريدوسيكليتهاي شديد و مزمن يك يا دو چشم كه توليد چسبندگيهاي وسيع نموده باشد معاف دائم.
بند۱۵-اكلوزيون و سيكلوزيون كامل مردمك معاف دائم.
بند۱۶- ايريدكتومي يا اريدودياليز وسيع حاصل از حوادث يا اعمال جراحي.الف) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض قرنيه و عدسي توام باشد معاف دائم.
ب) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض توام نباشد خدمات غيررزمي.
بند۱۷- كاتاراكت مادرزادي، ضربه‌اي، متابوليك و كاتاراكت عمل شده معاف دائم.تبصره: كدورتهاي عدسي كه ايجاد اختلال ديد در رتينوسكوپي نمي‌نمايد خدمات غيررزمي.
بند۱۸- كدورت وسيع زجاجيه به هر علت معاف دائم.
بند۱۹- كوريورتينيت مركزي و يا منتشر مزمن يك يا دو چشم معاف دائم.
بند ۲۰- رتينيت پيگمانترو رتينيتهاي غيرپيگمانتر
به شرط اثبات توسط ERG (كه در آن افت ولتاژ حداقل نصف ميزان طبيعي باشد) معاف دائم.
بند۲۱- لوكساسيون كامل يا ناقص عدسي يا لنتيكيونوس و يا فقدان عدسي يك چشم معاف دائم.
بند۲۲- انفاصل شبكيه عمل شده و يا عمل نشده به هر علت معاف دائم.
بند۲۳- آمبولي شريان شاخه‌اي يا مركزي و يا ترومبوز وريد شاخه‌اي يا مركزي و يا هر نوع واسكوليت مزمن
يك يا دو چشم معاف دائم.
بند۲۴- بيماريهاي ناحيه ماكولا و عصب باصره از قبيل آتروفي، هيپوپلازي، سوختگي، سوراخ ماكولا
و يا خونريزيهاي ناحيه ماكولا و آتروفي عصب باصره معاف دائم.
بند۲۵- ميكروفتالمي و بوفتالمي يك يا دو چشم معاف دائم.
بند۲۶- اگزوفتالمي‌هاي تومورال يا پولساتيويك يا دو چشم معاف دائم.
بند۲۷- فلج كامل يك يا چند عضله چشم در صورتيكه استقرار يافته و دائمي باشد معاف دائم.
بند۲۸- لاكوفتالمي‌هاي مربوط به فلج عضلات پلكي معاف دائم.
بند۲۹- افتادگي دائمي پلك (در هر يك از چشمها) در صورتيكه بيش از نصف مردمك چشم را پوشانيده باشد معاف دائم.
بند۳۰- استرابيسم آمبليوپيك يك چشم و استرابيسم متناوب معاف دائم.
بند۳۱- نيستاگموس دائمي و مشهود معاف دائم.
بند۳۲- داگريوسيستيت مزمن و چركي معاف دائم.
بند۳۳- گلوكوم مزمن و مطلق و گلوكوم حاد زاويه بسته با عارضه و گلوكوم‌هاي عمل شده يك چشم معاف دائم.
بند ۳۴- اجسام خارجي داخل كره چشم معاف دائم.
بند ۳۵-پيوند قرينه معاف دائم.
بند ۳۶-كراتوكونوس با گزارش توپوگرافي بيمارستانهاي نظامي و دانشگاهي معاف دائم.
بند ۳۷-تومورهاي خوش خيم به هرصورت خدمات غير رزمي(درصورت ايجاد طبق بند مربوطه رفتار شود)
بند ۳۸-توموركاذب اوربيت درصورتيكه عود كننده ومقاوم به درمان باشد معاف دائم.
بند ۳۹-آمبليوپي يك چشم يا دوچشم خدمات غيررزمي

این نوشته تا چه حد مفید بود؟
[Total: 0 Average: 0]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.