شرایط معافیت سربازی (۴)

شرایط معافیت پزشکی سربازی

در مطالب قبلی برای شما برخی از راه کار های معافیت پزشکی را عنوان کردیم، در این مطلب برای شما ادامه بیماری هایی که باعث می شود معافیت پزشکی به افراد مشمول ابلاغ شود را ارائه می دهیم.

نوع معافیت نام بیماری شرایط
معافیت پزشکی بیماریهای خون و انکولوژی – بدخیمی ها بند۱- کم خونی‌های مگالوپلاستیک معاف دائم.
بند۲-اختلالات ساختمانی ارثی گلبول قرمز ( مانند میکرواسفروسیتوزارثی، اولوسیتوزیز، الیپتوسیتوز) معاف دائم.
بند۳- کم خونی‌های مزمن اکتسابی به علت بیماریهای خوش خیم: الف) در موارد هموگلوبین زیر ۱۰ معاف دائم.
ب) در موارد هموگلوبین مساوی و یا بیشتر از ۱۰ خدمات غیررزمی.
بند۴- پلی گلبولی اولیه (پلی سیتمی) و ترومبوسیتوز اولیه معاف دائم.
بند۵- اختلالات کمی و کیفی پلاکتها و فاکتورهای انعقادی (بیماریهای خونریزی دهنده و هایپرکوآگولانت) معاف دائم.
بند۶- بدخیمی‌های خون و دستگاه لنفاوی بطور کلی معاف دائم.
بند۷- اختلالات خونی ارثی و اکتسابی با منشا ایمونولوژیک معاف دائم.
بند۸- اگرانولوسیتوز معاف دائم.
بند۹- بیماریهای هموگلوبینوپاتی ارثی با سطح هموگلوبین کمتر از ۱۰ معاف دائم.
بند۱۰- تالاسمی ماژور، تالاسمی اینترمدیت و سندرمهای سیکل سل معاف دائم.
بند۱۱- هیپراسپلنیزیم معاف دائم.
بند۱۲- بیماری فاویسم خدمات غیررزمی در نزدیکی مراکز درمانی.
بند۱۳- آپلازی مغز استخوان به هر علت معاف دائم.
بند۱۴- تومورهای بدخیم از هر نوع و در هر عضو که باشد ولو اینکه درمان شده باشد معاف دائم.
بند۱۵- تومورهای خوش خیم: الف) چنانچه سبب اختلال مشهود در کار عضو یا بصورت عودکننده و یا با کراهت منظر همراه باشد معاف دائم.
ب) در غیر موارد فوق به مبحث مربوطه رجوع شود
بیماری های دستگاه ادراری تناسلی بند۱- انسداد ادراری به دلایل عضوی یا عفونی یا فونکسیونی: الف) در صورتیکه برطرف کردن انسداد امکان پذیر باشد خدمات غیررزمی.
ب) در صورت عدم امکان برطرف کردن انسداد معاف دائم.
بند۲- برگشت ادرار به حالبها: الف) اگر دو طرفی یا یک طرفه شدید باشد معاف دائم.
ب) یک طرفه و خفیف خدمات غیررزمی.
بند۳- بیماریهای عفونی مزمن (سلی،میکروبی،انگلی،قارچی) کلیه، لنگچه،حالب،مثانه،بیضه‌ها،مجاری ادرار
هر یک به تفکیک معاف دائم.
بند۴- سنگهای حالب،کلیه،پروستات،مثانه و سنگهای شاخ گوزنی و نفروکلسیوز: الف) در صورتیکه انسداد ایجاد کرده باشد معاف دائم.
ب) در صورت عدم ایجاد انسداد معاف از رزم.
بند۵- سنگهای حالب،کلیه،مثانه عمل شده خدمات غیررزمی.
بند۶-تومورهای خوش خیم و بدخیم مجاری ادراری تناسلی معاف دائم.
بند۷-بیماریهای رتروپریتوان،فیبروزر رتروپریتوان، تومورهای خوش خیم و بدخیم و کیست‌های رتروپریتوان معاف دائم.
بند۸-بیماریهای طبی کلیه: سندروم نفروتیک، گلومر و لونفریت مزمن، پیلونفریت مزمن، بیماریهای کلاژن کلیه،
پروتئین اوری بیش از ۳۰۰میلی‌گرم و هماتوری اسانسیل و نارسایی مزمن کلیه معاف دائم.
بند۹-گلومرولونفریت و پیلونفریت حاد ۶ماه معاف موقت.
بند۱۰-هیدرونفروس و اتساع لگنچه معاف دائم.
بند۱۱-نفرکتومی یک طرفه، نفرکتومی پارسیل ویپلاپلاستی معاف دائم.
بند۱۲- کلیه نعل اسبی-کلیه اکتوپیک داخل لگن،اکتوپی یک طرفه(یعنی هر دو کلیه در یک طرف قرار گرفته باشند) معاف دائم.
بند۱۳-پتوزکلیه: الف) درجه۲ خدمات غیررزمی.
ب)درجه۳معاف دائم.
بند۱۴-هیپوپلازی و آپلازی و آژنزی کلیه معاف دائم. تبصره: هیپوپلازی یک طرفه و بدون علامت معاف از رزم.
بند۱۵-کلیه میان اسفنجی معاف دائم.
بند۱۶- فیستول سیستم اداری به دستگاه گوارش یا پوست معاف دائم.
بند۱۷- نکروزکورتکس کلیه: الف) در صورتی که منجر به نارسایی یا کم کاری کلیه شده باشد معاف دائم.
ب) در سایر موارد خدمات غیررزمی.
بند۱۸-پیوند کلیه معاف دائم.
بند۱۹- بیماریهای عروقی کلیه مثل: آنوریسم شریان کلیوی، انفارکتوس کلیه، ترومبوز ورید کلیوی، فیستول شریانی وریدی، آنوریسم شریانی وریدی معاف دائم.
بند۲۰-دوبلیکاسیون حالب در صورتیکه بطور جداگانه تا مثانه ادامه داشته باشد معاف دائم.
بند۲۱-مگااورتر خدمات غیررزمی.
بند۲۲-هیدرواورتر معاف دائم.
بند۲۳-اورتروسل یک طرفی یا دو طرفه خدمات غیررزمی.
بند۲۴- مثانه نوروژنیک معاف دائم.
بند۲۵- کاهش ظرفیت مثانه به دلایل اعمال جراحی قبلی پاسیتیت و یا رادیوتراپی معاف دائم.
بند۲۶- سیستکتومیتوتال و پارسیل معاف دائم.
بند۲۷- تنگی کردن مثانه: الف) بدون عارض خدمات غیررزمی.
ب) در صورتیکه عارضه داشته باشد بر حسب عارضه اظهار نظر شود.
بند ۲۸- از بین رفتن قدرت انقباضی کردن مثانه که منجر به بی‌اختیاری ادرار شود معاف دائم.
بند۲۹- هیپوسپادیاز تنه آلت و میان دو راه معاف دائم (هیپوسپادیاز درجه یک مانع خدمتی ندارد)
بند۳۰- ایسپادیاز معاف دائم.
بند۳۱- انواع فیستولهای مجرا به تنه آلت، رکتوم و پرینه و اسکروتوم معاف دائم.
بند ۳۲-بیماری بیرونی: الف) نوع شدید معاف دائم.
ب) نوع خفیف خدمات غیررزمی.
بند۳۳- دیورتیکول مجرا معاف دائم.
بند۳۴- تنگی شدید مجرا، انواع والوهای مجرای خلفی، تومورهای خوش خیم و بدخیم مجرا، اورتریت‌های مزمن غیرقابل درمان معاف دائم.
بند۳۵- بیماریهای مقاربتی اگر در ناحیه انتهایی مجرا و آلت دفرماسیون ایجاد کرده یا به فیبروز و
یا تنگی مجرا منجر شود معاف دائم.
بند۳۶- هیدروسل: الف) نوع حجیم معاف دائم.
ب) سایر موارد خدمات غیررزمی.
بند۳۷- واریکوسل: الف) درجه ۱ و۲ خدمات غیررزمی.
ب) درجه ۳ معاف دائم.
بند۳۸- تورسیون حاد بیضه ۶ماه معاف موقت.
بند ۳۹- اکتوپی و یا فقدان بیضه: الف) دو طرفه معاف دائم.
ب) یک طرفه خدمات غیررزمی.
بند ۴۰- آتروفی شدید بیضه: الف) دو طرفه معاف دائم.
ب) یک طرفه خدمات غیررزمی.
بند۴۱- هماتوسل حاد ۶ماه معاف موقت.
بند۴۲- شکستگی آلت خدمات غیررزمی.
بند۴۳- اپی‌دیدیمکتومی: الف) دو طرفه معاف دائم.
ب) یک طرفه خدمات غیررزمی.
بند۴۴- فقدان آلت معاف دائم.
بند۴۵- ترمبوقلبیت وریدهای سطحی آلت ۶ماه معاف موقت.
بند۴۶- دو جنسی معاف دائم.
بند۴۷- بی‌اختیاری ادراری و شب ادراری به شرط ثبوت در بیمارستانهای نیروهای مسلح معاف دائم.
بند۴۸-تغیر مسیر ادراری با عمل جراحی معاف دائم.
بند۴۹- هیدروسل طناب منوی،ایپدیدیمیت مزمن و کیست‌های طناب منوی خدمات غیررزمی.
بیماریهای فک و دهان و دندان بند۱- ناهنجاریهای استخوانی فک و صورت که موجب اختلال در عمل جویدن یا تکلم باشد معاف دائم.
بند۲-آنگیلوز مفصل تامپورو ماندیبولریک یک طرفی و دو طرفی به شرط ثبوت بوسیله رادیوگرافی معاف دائم.
بند۳- تومورهای خوش خیم در صورتیکه از لحاظ حجم و موقعیت ایجاد اختلال در جویدن و یا در تکلم بنماید معاف دائم.
بند۴-کام شکاف دار همراه یا بدون لب شکری: الف) عمل نشده معاف دائم.
ب) عمل شده با عارضه تنقسی یا تغذیه‌ای و یا اختلال تکلم شدید معاف دائم.
ج) عمل شده بدون عارضه خدمات غیررزمی.
بند۵- استئومیلیتهای استخوانهای فک که بعد از درمان منجر به ناهنجاری مشهود استخوانهای فک و صورت شوند،معاف دائم.
بند۶- ناهنجاریهای زبان مانند آنکیلوگلوسی،آتروفی و هیپرتروفی زبان، شکاف برداشتن و یا دو قطعه شدن زبان که موجب اختلال در جویدن و تکلم و یا بلع شود معاف دائم.
بند۷- از بین بردن دندانها بطوریکه در مجموع در دهان کمتر از ۱۴ دندان وجود داشته باشد معاف دائم.
بند۸- کلیه تومورهای بدخیم فک و دهان معاف دائم
بیماریهای چشم و عوارض بینایی بند۱- هیپرمتروپی با سایکلوپلژی کامل برای مشمولان عادی و دیپلم:
(هیپرمتروپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم، با علامت منفی منظور شود ولی محاسبه نگردد)
الف) هیپرتروپی از ۵/۲ تا ۴ دیوپتر داخل هر یک از چشمها خدمات غیررزمی.
ب) مجموع دیوپتر هیپرمتروپی دو چشم از پنج تا هشت دیوپتر داخل خدمات غیررزمی.
ج) هیپرمتروپی بیش از چهار دیوپتری یک چشم تا پنج دیوپتر داخل خدمات غیررزمی.
د) هیپرتروپی بیش از پنج دیوپتری یک چشم معاف دائم.
ه) مجموع دیوپتر هیپرمتروپی هر دو چشم بیش از هشت دیوپتری معاف دائم.
بند۲- هیپرمتروپی با سایکلوپلژی کامل در مشمولان بالاتر از دیپلم:
)هیپرمتروپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم، با علامت منفی منظور شود ولی محاسبه نگردد(
الف) هیپرمتروپی از ۳تا۵ دیوپتر داخل هر یک از چشمها خدمات غیررزمی.
ب) مجموع هیپرمتروپی دو چشم از شش تا ۱۰ دیوپتر داخل خدمات رزمی.
ج) هیپرمتروپی بیش از دیوپتری یک چشم تا شش دیوپتر داخل خدمات غیررزمی.
د) هیپرمتروپی بیش از شش دیوپتری یک چشم معاف دائم.
ه) مجموع دیوپتر هیپرمتروپی هر دو چشم بیش از ۱۰ دیوپتر معاف دائم.
بند۳- میوپی با سایکلوپلژی در مشمولان عادی و دیپلم:
)میوپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم با علامت مثبت منظور شود ولی محاسبه نگردد(
الف) میوپی از ۵/۲ تا ۴ دیپوپتری داخل هر یک از چشمها خدمات غیررزمی.
ب) مجموع دیوپترمیوپی از ۵تا۸ دیوپتر داخل هر دو چشم خدمات غیررزمی.
ج) میوپی بیش از پنج دیوپتری یک چشم تا شش دیوپتر داخل خدمات غیررزمی.
د) میوپی بیش از شش دیوپتری یک چشم معاف دائم.
ه) مجموع دیوپترمیوپی بیش از هشت دیوپتری هر دو چشم معاف دائم.
بند۴- میوپی با سایکلوپلژی در مشمولان بالاتر از دیپلم:
(میوپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بوده با آستیگماتیسم با علامت مثبت منظور شود ولی محاسبه نگردد)
الف) میوپی از ۳تا۵ دیوپتر داخل هر یک از چشمها خدمات غیررزمی.
ب) مجموع دیوپترمیوپی بین ۶تا۱۰ دیوپتر داخل هر دو چشم خدمات غیررزمی.
ج) میوپی بیش از ۶ دیوپتری یک چشم تا ۷ دیوپتر داخل خدمات غیررزمی.
د) میوپی بیش از ۷ دیوپتری یک چشم معاف دائم.
ه) مجموع دیپوپترمیوپی بیش از ۱۰ دیوپتری هر دو چشم معاف دائم.
بند۵- آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط با سایکلوپلژی کامل در مشمولان عادی و دیپلم:
)در آستیگماتیسم ساده، یا مرکب یا مخلوط میزان آستیگماتیسم بایستی بیشتر از اسفر باشد(
 

 

 

الف) آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط از ۵/۲ تا ۴ دیوپتری داخل هر یک از چشمها خدمات غیررزمی.

 

ب) مجموع دیوپتر آستیگمات ساده، مرکب یا مخلوط از ۵تا۸ دیوپتر داخل خدمات غیررزمی.
ج) آستیگماتیسم ساده یا مرکب بیش از ۵ دیوپتری تا ۶ دیوپتری یک چشم خدمات غیررزمی.
د) آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط بیش ازشش دیوپتری یک چشم معاف دائم.
ه) چنانچه آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط هر دو چشم در مجموع بیش از هشت دیوپتر باشد معاف دائم.
بند۶- آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط با سیکلوپلژی کامل در مشمولان بالاتر از دیپلم:
(در آستیگماتیسم ساده یا مرکب میزان آستیگماتیسم بایستی بیشتر از اسفر باشد)
الف) آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط از ۳تا۵ دیوپتری داخل هر یک از دو چشم خدمات غیررزمی.
ب)مجموع دیوپتر آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط هر دو چشم از ۶تا۱۰ دیوپتر داخل خدمات غیررزمی.
ج) آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط بیش از ۶ دیوپتری تا ۷ دیوپتر داخل یک چشم خدمات غیررزمی.
د) آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط بیش از هفت دیوپتری یک چشم معاف دائم.
ه) مجموع دیوپتر آستیگمات ساده، مرکب یا مخلوط هر دو چشم بیش از ۱۰ دیوپتر معاف دائم.
بند۷- فقدان یک چشم یا آنکه یک چشم عملاً و یا در اثر بیماریهای غیر قابل علاج فاقد بینایی (عدم درک نور) باشد معاف دائم.
بند۸- اورام ملتحمه فصلی شدید توام با عوارض قرنیه: الف) در مشمولان عادی معاف دائم.
ب) در مشمولان دیپلم و بالاتر خدمات غیررزمی.
بند۹- عوارض تراخمی ملتحمه و پلک از قبیل سیمبلفارون کزروزیس، آنتروپیون و اکتروپیون: الف) در یک چشم خدمات غیررزمی.
ب) در دو چشم معاف دائم.
بند۱۰- ناخنک پیشرفته که تا مرکز قرنیه پیشرفت نموده باشد و با چشم غیرمسلح دیده شود معاف دائم.
بند۱۱- لک مرکزی قرنیه: الف) در صورتیکه وسیع باشد و مرکز قرنیه را اشغال نموده باشد(لک وسیع در موضعی
که بیش از ۳میلیمتر مربع سطح قرنیه را پوشانیده باشد) معاف دائم.
ب) در موارد خفیف‌تر خدمات غیررزمی.
بند۱۲- کراتیت‌های آنترستیسیل و دیستروفیهای قرنیه یک یا دو چشم معاف دائم.
بند۱۳- کلوبوم مادرزادی مردمک: الف) همراه با گرفتاری شبکیه (رتین) معاف دائم.
ب) بدون گرفتاری شبکیه (رتین) خدمات غیررزمی.
بند۱۴- ایریدوسیکلیتهای شدید و مزمن یک یا دو چشم که تولید چسبندگیهای وسیع نموده باشد معاف دائم.
بند۱۵-اکلوزیون و سیکلوزیون کامل مردمک معاف دائم.
بند۱۶- ایریدکتومی یا اریدودیالیز وسیع حاصل از حوادث یا اعمال جراحی. الف) در صورتیکه با کاهش دید و عوارض قرنیه و عدسی توام باشد معاف دائم.
ب) در صورتیکه با کاهش دید و عوارض توام نباشد خدمات غیررزمی.
بند۱۷- کاتاراکت مادرزادی، ضربه‌ای، متابولیک و کاتاراکت عمل شده معاف دائم. تبصره: کدورتهای عدسی که ایجاد اختلال دید در رتینوسکوپی نمی‌نماید خدمات غیررزمی.
بند۱۸- کدورت وسیع زجاجیه به هر علت معاف دائم.
بند۱۹- کوریورتینیت مرکزی و یا منتشر مزمن یک یا دو چشم معاف دائم.
بند ۲۰- رتینیت پیگمانترو رتینیتهای غیرپیگمانتر
به شرط اثبات توسط ERG (که در آن افت ولتاژ حداقل نصف میزان طبیعی باشد) معاف دائم.
بند۲۱- لوکساسیون کامل یا ناقص عدسی یا لنتیکیونوس و یا فقدان عدسی یک چشم معاف دائم.
بند۲۲- انفاصل شبکیه عمل شده و یا عمل نشده به هر علت معاف دائم.
بند۲۳- آمبولی شریان شاخه‌ای یا مرکزی و یا ترومبوز ورید شاخه‌ای یا مرکزی و یا هر نوع واسکولیت مزمن
یک یا دو چشم معاف دائم.
بند۲۴- بیماریهای ناحیه ماکولا و عصب باصره از قبیل آتروفی، هیپوپلازی، سوختگی، سوراخ ماکولا
و یا خونریزیهای ناحیه ماکولا و آتروفی عصب باصره معاف دائم.
بند۲۵- میکروفتالمی و بوفتالمی یک یا دو چشم معاف دائم.
بند۲۶- اگزوفتالمی‌های تومورال یا پولساتیویک یا دو چشم معاف دائم.
بند۲۷- فلج کامل یک یا چند عضله چشم در صورتیکه استقرار یافته و دائمی باشد معاف دائم.
بند۲۸- لاکوفتالمی‌های مربوط به فلج عضلات پلکی معاف دائم.
بند۲۹- افتادگی دائمی پلک (در هر یک از چشمها) در صورتیکه بیش از نصف مردمک چشم را پوشانیده باشد معاف دائم.
بند۳۰- استرابیسم آمبلیوپیک یک چشم و استرابیسم متناوب معاف دائم.
بند۳۱- نیستاگموس دائمی و مشهود معاف دائم.
بند۳۲- داگریوسیستیت مزمن و چرکی معاف دائم.
بند۳۳- گلوکوم مزمن و مطلق و گلوکوم حاد زاویه بسته با عارضه و گلوکوم‌های عمل شده یک چشم معاف دائم.
بند ۳۴- اجسام خارجی داخل کره چشم معاف دائم.
بند ۳۵-پیوند قرینه معاف دائم.
بند ۳۶-کراتوکونوس با گزارش توپوگرافی بیمارستانهای نظامی و دانشگاهی معاف دائم.
بند ۳۷-تومورهای خوش خیم به هرصورت خدمات غیر رزمی(درصورت ایجاد طبق بند مربوطه رفتار شود)
بند ۳۸-تومورکاذب اوربیت درصورتیکه عود کننده ومقاوم به درمان باشد معاف دائم.
بند ۳۹-آمبلیوپی یک چشم یا دوچشم خدمات غیررزمی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.