بایسکشوال

اکثر افراد بر این تصورند که افراد بایسکشوال هم‌جنس‌گرا هستند، در حالی که این تصور غلط است. افراد بایسکشوال در واقع…