مرور رده

فناوری و تکنولوژی

فناوری استفاده از دانش علمی برای اهداف عملی یا کاربردی است ، چه در صنعت و چه در زندگی روزمره ما.بنابراین ، هر زمان که از دانش علمی خود برای رسیدن به هدف خاصی استفاده می کنیم ، از فناوری استفاده کرده ایم. علم فناوری می تواند بسیار ساده یا پیچیده باشد.