مزاج شناسی

اصول و ریشه طب سنتی و اسلامی بر گرفته از عقاید جهان بینی است. و بر اساس این نوع عقاید، جهان خلقت و بدن انسان، چهار…