علائم اختصاری آزمایش خون

آزمایش خون کاربردهای گسترده‌ای دارد و یکی از متداول‌ترین انواع آزمایش پزشکی است. به عنوان مثال، آزمایش خون می‌تواند برای مورد زیر مورد استفاده قرار گیرد:

 • ارزیابی سلامت عمومی
 • بررسی وجود عفونت
 • بررسی عملکرد اندام‌های خاصی مانند کبد و کلیه
 • غربال شرایط ژنتیکی خاص

اگر تاکنون آزمایش خون داده‌اید، ممکن است متوجه حروف اختصاری آزمایش خون در برگه آزمایش شده باشید. این اختصارها، برای شناسایی آزمایش‌های خاص استفاده شده بر روی نمونه‌های خون کشیده شده، مورد استفاده قرار می‌گیرند. شما حق دارید دقیقاً بدانید که چه آزمایشاتی روی شما انجام می‌شود، هرچند بررسی‌های بیشتری برای فهم اینکه هر آزمایش چیست و چگونه کار می‌کند، لازم خواهد بود.

در این مقاله، حداقل با رمزگشایی همه این اختصارات، کلمات مخفف و کاربردهای آن‌ها آشنا خواهید شد.

علائم اختصاری آزمایش خون

اکثر آزمایش‌های خون فقط چند دقیقه طول می‌کشند و توسط پزشک، پرستار یا فلبوتومیست (متخصص در گرفتن نمونه خون) انجام می‌شود. گاهی اوقات پیش می‌آید که برخی افراد، عجله دارند قبل از رسیدن به پزشک، از جواب آزمایش خود مطمئن شوند؛ اما هیچ علمی از نشانه‌های  درون یک برگه آزمایش ندارند. به عبارتی علائم اختصاری را در جواب آزمایش نمی‌شناسند. در این مطلب سعی بر این امر داریم که به شما علائم اختصاری، نشانه و ویژگی‌های هر یک را بیان کنیم.

نام اختصاری آزمایشعنوان آزمایشکاربرد
W.B.C

 

شمارش گلبول‌های سفیدشمارش تعداد کلی و افتراقی گلبول‌های سفید
R.B.Cشمارش تعداد گلبول‌های قرمزتعداد گلبول‌های قرمز
Hemoglobin (Hb)هموگلوبیناندازه گیری مقدار هموگلوبین در خون
Hematcritهماتوکریتدرصد گلبول های قرمز در خون
M.C.Hوزن متوسط هموگلوبینبرای اطلاع از وضعیت کم خونی و عفونت.

بازه نرمال: ۲۷٫۵ – ۳۳٫۲ پیکوگرم

M.C.Vحجم متوسط هموگلوبینبرای اندازه‌گیری بسیاری از اجزای مختلف خون از جمله گلبول‌های قرمز.

بازه نرمال: ۸۰-۹۵ فمتولیتر

M.C.H.Cمیانگین غلظت هموگلوبینارزیابی شدت و علت کم خونی

بازه نرمال در افراد بالغ: ۳۳٫۴-۳۵٫۵ گرم در هر دسی‌لیتر

M/Eنسبت سلول‌های زاینده گلبول سفید به قرمز
R.D.Wاندازه گلبول‌های قرمزبرای اطلاع از علت اصلی کم خونی

بازه نرمال: ۶-۸ میکرومتر

UAتجزیه کامل ادرارعواملی نظیر PH، رنگ، بو وتوده‌های متراکم

بازه نرمال برای زنان: ۲٫۵-۷٫۵ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر

بازه نرمال برای مردان: ۴-۸٫۵ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر

Uric Acidاسید اوریکمیزان اسید اوریک موجود در خون را تعیین می‌کند. این آزمایش می‌تواند به تعیین چربی بدن و اسید اوریک کمک کند.

بازه نرمال برای زنان: ۲٫۴-۶ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر

بازه نرمال برای مردان: ۳٫۴-۷ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر

BUNنیتروژن اوره خونعملکرد متابولیکی کبد و کلیه

بازه نرمال: ۷-۲۰میلی‌گرم بر دسی‌لیتر

PPD skin testتست پوستی ppdتشخیص عفونت سل

بازه نرمال: ۰٫۱ میلی‌لیتر مایع حاوی ۵ PPD است

CTni , CTnTتروپونیندر بیماری‌های عضله قلب بکار می‌رود
TGsتری گلیسیریدبرای ارزیابی خطر بیماری‌های قلبی و عروقی و میزان چربی
Stool for OBبررسی مدفوع از نظر خونپیدا کردن مواردی که سبب پیدا شدن خون در ادرار می‌شود
Na+سدیمبرای تعیین اینکه آیا میزان سدیم در حد طبیعی است یا خیر که کمک به نظارت بر درمان بیماری‌هایی که می‌توانند در اثر سطح غیر طبیعی سدیم در بدن ایجاد شوند بکار می‌رود.

بازه نرمال در افراد بالغ: ۱۳۶-۱۴۵ میلی‌مول بر لیتر

Semen Analysisتجزیه مایع منیشمارش و بررسی اسپرم و مایع منی

بازه نرمال: ۲۰ – ۲۰۰ میلیون

Retic Countشمارش رتیکولوسیتجهت عملکرد مغز استخوان
HiAآزمون سرخکبا استفاده از تست ELISA
PFTSتست‌های عملکرد ریهناهنجاری‌های ریوی و تنفسی
PTزمان پروترومبینارزیابی مسیر خارجی و مشترک در سیستم انعقاد خون
Protein, bloodپروتئین‌های خونتشخیص آلبومین خون، سرم و گلوبولین
HCGتست حاملگیتعیین HCG به روش آگلوتیناسیون (AIT) از ادرار و RIA از طریق خون
K+پتاسیمکاتیون اصلی داخل سلولی
Platelet Countشمارش پلاکت‌هادر خون ریزی‌های خود به خودی
Pفسفات خونفسفات غیرآلی بدن
POP smeerگسترش پاپتعیین سلول های بدخیم در ترشحات واژن و گردن رحم
PTT,APTTزمان ترومبوپلاستین نسبی و فعال شدهمسیر داخلی و مشترک در انعقاد خون
Mammographyماموگرافیآزمایش پستان با اشعه X برای شناسایی سرطان
MRIبررسی با استفاده از میدان مغناطیسی
Mgمنیزیومبرای ارزیابی حفظ عملکرد قلب و سیستم عصبی

بازه نرمال: ۱٫۵-۲٫۵ mEq/L

HDLلیپوپروتئین با دانسیته بالامیزان چربی دارای کلسترول
LDLلیپوپروتئین با دانسیته کممیزان چربی با خطر بالا
VLDLچربی با دانسیته خیلی کمبازه نرمال: ۲-۳۰ mg/dL
LDHلاکتات دهیدروژنازتشخیص سکته قلبی
IVPپیلوگرافی داخل وریدیبرای ارزیابی کلیه‌ها ، مجرای ادرار و مثانه و کمک به تشخیص خون در ادرار یا کمردرد
Immunoglobulin electrophoresisالکتروفورز ایمنوگلوبولینتولید میزان ایمنوگلوبولین‌ها در عفونت‌هایی نظیر IgE,IgM,IgA,IgG
 

Helicobacter

آنتی بادی هلیکوباکترتعیین عامل زخم های پپتیک و سرطان معده
GHbهموگلوبین گلیکوزیلهبرای کنترل درمان بیماری دیابت
GTTآزمایش تحمل گلوکزبرای تعیین دیابت
FSBآزمایش قند خونبازه نرمال: ۷۰-۹۹ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر
GGTPگاماگلوتامین ترانس پپتیدازشناسایی اختلال در سلول‌های کبد
ESRسدیمان خون

 

اندازه‌گیری سرعت رسوب گلبول‌های قرمز
Biopsyنمونه‌برداری برای مطالعه میکروسکوپیبایوپسی نمونه‌ای از بافتی است که از بدن گرفته می‌شود تا بررسی شود. وقتی که آزمایش اولیه نشان می‌دهد که نواحی از بافت در بدن طبیعی نیست پزشک باید بایوپسی را توصیه کند.
ECGالکتروکاردیوگرافیفعالیت الکتریکی قلب را اندازه می‌گیرد
C&Sکشت و تعیین حساسیتتعیین بیماری های نزدیک به عفونت
Cratineمیزان کراتین خونسطح یک مواد اضافی معروف به کراتینین را در خون و ادرار اندازه گیری می‌کند
CXRعکس قفسه سینهارزیابی دستگاه قلبی و ریوی
Beta-HCGتعیین حاملگی با استفاده از آزمایش خونهورمونی است که در دوران بارداری توسط جفت ایجاد می‌شود و به طور معمول در خون تشخیص داده می‌شود.
Cholesterolمیزان کلسترول خونبدترین نوع چربی
VDRLجستجوی آزمایشگاهی برای پیدا کردن بیماری های آمیزشیبرای یافتن بیماری سفلیس که یک عفونت مقاربتی است بکار می‌رود.
inflammationعفونتبرای تشخیص مقدار پروتئین در خون استفاده می‌شود که در این روش مقدار پروتئین نشانگر عفونت می‌تواند باشد
Ova of parasitesانگلبرای یافتن اینکه آیا انگل‌ها سیستم گوارشی را آلوده کرده‌‌اند یا نه بکار می‌رود.
Protozoa cystکیست انگل‌های تک سلولی
Occult blood

 

خون مرموز در مدفوعبرای بررسی نمونه‌های خون مدفوع که ممکن است حاکی از سرطان روده بزرگ یا پولیپ روده باشد.
CPKکراتین فسفوکینازهنگامی که سطح CPK بسیار بالا باشد، اغلب به معنای آسیب یا استرس به عضله، قلب یا مغز است.
CT scan of the brainسی تی اسکن مغزانفارکتوس مغزی و انواع بیماری‌های مغزی
Colposcopyاندوسکوپیواژن وگردن رحم
Clکلربخشی از الکترولیت‌های مؤثر بر سیستم عصبی
Coronary angiographyکتتریزاسیون قلبمشاهده حفرات داخل قلب، مجرای شریان ها و عروق بزرگ
Ca++کلسیمارزیابی غده پاراتیروئید و متابولیسم کلسیم
Bronchoscophyبرونکوسکوپیرؤیت حنجره تراشه و برونشی از طریق آندوسکوپی
Brest sonogramسونوگرافی پستانتوده‌های در سینه فرد دیده شده تعیین تومور بودن یا کیست بودن آن
Bone marrow biopsyبایوپسی مغز استخوانبررسی مغز استخوان در بیماران با مشکلات خونی انواع سلول های مؤثر در خون سازی
Blood typingنوع گروه خونیآزمایش تعیین گروه خونی. نمونه خون با آنتی بادی‌های ضد خون نوع A و B مخلوط می‌شود.
BTزمان خونریزیارزیابی وضعیت عروق و پلاکت ها در هموستاز
Bilirubin,bloodبیلی روبین خونتعیین مقدار بیلی روبین حاصل از کبد
BEعکس‌برداری با اشعه X از کلونتعیین پولیپ،تومور و …
ASTآسپارتات آمینوترانسفرازدر موارد مشکوک به بیماری‌های عروق کرونر
Angiographyآنژیوگرافیفرستادن یک ماده حاجب به داخل شریان برای بررسی وجود یا عدم وجود بدخیمی یا بیماری عروقی
ABGSآزمایش گازهای خون شریانیبرای دیدن چگونگی عملکرد سلامت ریه‌ها و تعیین میزان اثربخشی روش‌های درمانی تنفسی استفاده می‎شود.
ANAآنتی بادی ضد هسته‌ایتشخیص بیماری لوپوسی
Amniotic analysisآمینوسنتزجمع‌آوری اطلاعات درباره جنین
ELISAتست الیزایافتن ویروس ایدز و هپاتیت
BASشمارش تعداد بازوفیل ها در خونبرای کمک به تشخیص برخی مشکلات بهداشتی

سخن پایانی ایده‌آل مگ

بعد از گرفتن نمونه خون، آن را درون یک بطری قرار داده و با نام و جزئیات شما برچسب‌گذاری می‌کنند. این نمونه سپس به آزمایشگاه فرستاده می‌شود که بسته به آنچه که باید مورد بررسی قرار گیرد، مورد آزمایش قرار می گیرد. نتایج به بیمارستان یا پزشک معالج شما ارسال می‌شود. برخی از نتایج آزمون در همان روز یا چند روز بعد آماده خواهند بود.

اگرچه برخی دیگر ممکن است برای چند هفته طول بکشند. بعضی اوقات، دریافت نتایج می‌تواند استرس‌زا و ناراحت‌کننده باشد. اگر از نتیجه آزمایش نگران هستید، ممکن است دوست و یا خویشاوند قابل اعتماد خود را با خود ببرید. برای برخی از آزمایشات، مانند HIV ، به شما مشاوره تخصصی داده می‌ شود تا به شما در رسیدگی به نتایج کمک کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
2 نظرات
 1. elenaz ghasemi می گوید

  thanks a lot for the article post.Much thanks again>

  1. elham ebrahimi می گوید

   you’re welcome

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code