علت کوتاه شدن ناگهانی دوره پریودی

یک چرخه قاعدگی طبیعی، تقریبا هر 28 روز یک‌بار اتفاق می‌افتد، اما می‌تواند بین خانم‌ها متفاوت باشد. بعضی از خانم‌ها هر 21 روز یک‌بار پریود می‌شوند، در حالی که فاصله بین پریودها در برخی دیگر،  35 روز است. مدت زمان پریود نیز، برای هر