شرایط معافیت سربازی(۵)

معافیت پزشکی

در مطالب قبلی برای شما برخی از موارد معافیت های پزشکی را عنوان کردیم.در این مطلب باقیمانده بند های مربوط به معافیت از خدمت سربازی و تبصره های آن را ارائه می دهیم.

نوع معافیت نوع بیماری توضیحات
معافیت پزشکی بيماريهاي گوش و حلق و بيني بند ۱- كاهش شنوايي يكطرفه بطوري كه معدل آن در فركانس هاي چهارگانه(۵۱۲-۱۰۲۴-۲۰۴۸-۴۰۹۶)بيش از ۸۰دسي بل باشد معاف دائم.
بند ۲-كاهش شنوايي يكطرفه اگر درفركانس هاي چهاررگانه بين ۵۰تا ۸۰دسي بل باشد خدمات غيررزمي.
بند ۳-كاهش شنوايي هردو گوش بطوري كه معدل كاهش شنوايي در فركانس هاي چهارگانه دريك گوش
بالاي ۲۵ دسي بل و درگوش ديگر بالاي ۵۰ دسي بل باشد معاف دائم.
بند ۴-كاهش شنوايي هردو گوش درفركانس هاي چهارگانه بين ۲۵ تا ۵۰ دسي بل خدمات غيررزمي .
بند ۵- كري ولالي معاف دائم.
بند ۶- فقدان كامل مادرزادي يا اكتسابي لاله گوش يكطرفه يا دو طرفه معاف دائم.
بند ۷-آترزي يا انسداد مجراي گوش خارجي درتمام طول مجرا يا قسمتي از آن معاف دائم.
بند ۸- عفونت مزمن گوش مياني كه سبب ايجاد پوليپ يا ضايعه در ناحيه شراپنل و يااستثيت و كولستئاتوم نمايد يكطرفه يا دوطرفه معاف دائم.
بند ۹- عمل جراحي راديكال ماستوئيدكتومي معاف دائم.
بند ۱۰- عفونت مزمن گوش مياني با ترشح چركي و پارگي پرده تمپان درصورتي كه از نظر راديولوژي تراكم استخواني يا اسكلروز ناشي از عكس العمل عفونت موجود باشد ويا همراه باكاهش شنوايي دوطرفه بيش از سي و پنج دسي بل درهر گوش باشد: الف)درموارد دوطرفه معاف دائم.
ب)يكطرفه خدمات غيررزمي.
بند۱۱- عفونت مزمن گوش مياني با ترشح چركي يك گوش كه با تراكم استخواني يااسكلروزناشي از عفونت
باشد درصورتي كه با پارگي پرده گوش سمت ديگر همراه باشد(حتي بدون وجود تراكم استخواني)معاف دائم.
بند ۱۲- فلج عصب صورتي در اثر التهابات قديمي گوش باشكستگي استخوان روشه يا به علت عمل جراحي گوش معاف دائم.
بند ۱۳- فلج كامل عصب صورتي مقاوم به درمان به هرعلتي (علل ناشناخته،بلز سندروم رامس هانت و غيره)كه حداقل شش ماه
از شروع آن گذشته باشد معاف دائم .
بند ۱۴-لابيرنتيت هاي چركي (باكتريال)كه همراه بانيستاكموس واضح و علائم پاراكينيك ثابت شده در بيمارستاهاي
نيروهاي مسلح باشد معاف دائم.
بند۱۵- بيماري و سندروم درصورتي كه با آزمايشات پاراكلينيك در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح تاييد شود معاف دائم.
بند ۱۶- عوارض مادرزادي يا عفوني در بيني ، كام ، لب وحلق كه توليد اختلالات شديد نفسي ، صوتي، گوارشي نموده باشد
و يا كراهت منظر ايجاد كرده باشد در صورتي كه قابل درمان نباشد معاف دائم
بند ۱۷- شكستگي هاي قديمي بيني همراه با اختلالات تنفسي شديد و ياتغيير شكل شديد ظاهري صورت كه نيار به
عمل جراحي زيبايي داشته باشد معاف دائم.
بند۱۸- رينيت آتروفيك همراه با كروت متعفن (بيماري اوزن)معاف دائم.
بند۱۹-آنژيوفيبروم نازوفارلگس معاف دائم.
بند۲۰- سينوزيت ها توام (پان سينوزيت)مزمن معاف دائم.
بند۲۱-پوليپوزبيني: الف) درصورتي كه دوطرفه باشد معاف دائم.
ب)درصورت يكطرفه خدمات غيررزمي
بند۲۲-تومورهاي ميكسد غده بنا گوشي و يا تحت فكي عمل شده ويا عمل نشده (به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح)معاف دائم.
بند۲۳- لارنژيت‌هاي مزمن كه توليد اختلالات شديد و دائمي صوتي يا تنفسي نمايد معاف دائم.
بند۲۴- بيماريهاي مادرزادي، عفوني، ضربه‌اي و يا تومورهاي حنجره كه توليد اختلالات شديد و دائمي نمايد معاف دائم.
بند۲۵- تومورهاي گلوموس ژوگولر، آنژيومهاي وسيع در نقاط مختلف گوش و حلق و بيني، حفره و فضاي دهان، زبان، فكين، سينوسهاي صورت و منضمات اعضاي فوق معاف دائم.
بند۲۶- فلج تارهاي صوتي دو طرفه و يا يك طرفه با بيش از شش ماه سابقه معاف دائم
بيماريهاي قلب و عروق بند۱- كليه عوارض عضوي دريچه‌اي قلب عمل شده و عمل نشده به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح يا دانشگاهي معاف دائم. تبصره: پرولاپس دريچه‌اي كه منجر به نارسائي نشده باشد خدمات غيررزمي.
بند۲- وجود هر گونه بيماري مادرزادي قلب اعم از عمل شده و نشده معاف دائم. تبصره: دكستروكاردي و سيتوس انورتوس اگر با آنوماليهاي ديگر همراه نبوده و عارضه‌اي نداشته باشد منع خدمتي ندارد.
بند۳- هر نوع بيماري عروق كرونر در هر درجه و حالتي كه باشد معاف دائم.
بند۴- نارسايي مزمن قلب معاف دائم.
بند۵- هر نوع بيماري مزمن پريكارد-آندوكارد-ميوكارد اعم از التهابي، تومورال،مادرزادي و اكتسابي معاف دائم.
بند۶- بيماريهاي مادرزادي و يا اكتسابي،تومورال و التهابي آئورت و سرخرگهاي بزرگ، مانند
كواركتاسيون، آنوريسم‌ها، آنژيومها و اتساع سرخرگهاي ريوي، كانال شرياني باز، تنگي شريان ريوي اصلي و فيستولهاي شرياني
وريدي در مورد عمل شده يا نشده معاف دائم.
بند۷- ازدياد فشار خون شرياني در صورتي كه فشار خون باز سيتوليك از ۱۶۰ ميليمتر جيوه
و يا دياستوليك از ۱۰۰ ميليمتر جيوه بالاتر باشد(مقصود از فشار خون باز آنست كه لااقل بيمار ۷۲ ساعت
در بيمارستان بستري و فشار خون درساعات مختلف شب و روز ثبت گردد) معاف دائم.
تبصره: ازدياد فشار خون شرياني در صورتيكه فشار خون باز سيستوليك بين ۱۶۰-۱۴۰ ميليمتر جيوه و يا
دياستوليك بين ۱۰۰-۹۰ ميليمتر جيوه باشد خدمات غيررزمي.
بند۸- ترومبوفلبيت‌ها: الف) چنانچه عودكننده باشد معاف دائم.
ب) در موارد محدود خدمات غيررزمي.
بند۹- واريس‌ها: الف) شديد و يا همواره با عوارض معاف دائم.
ب) خفيف و متوسط خدمات غيررزمي.
بند۱۰- تومورهاي عروق لنفاوي، لنف آدنوم و الفانتيازيس كه لااقل يكي از اندامها را فرا گرفته باشد معاف دائم.
بند۱۱- اختلالات ريتم به صورت اكستراسيستولهاي فوق بطني به شرطي كه تعدادشان بيش از ۱۰ ضربان در دقيقه
باشد (در صورت تداوم يا اثبات دربيمارستانهاي نيروهاي مسلح يا دانشگاهي) معاف دائم.
بند۱۲- اختلالات ريتم به صورت اكستراسيستولهاي بطني كه تعدادشان بيش از هفت عدد در دقيقه و چند كانوني، دو تا يا بيشتر پشت سرهم آمده باشد (بصورت R-on-T قرار گرفته باشد) معاف دائم.
بند ۱۳- تاكي آريتمي‌هاي فوق بطني كه شامل تاكيكاردي دهليزي (بيش از ۱۴۰ ضربان در دقيقه به شرطي كه پس از
سه ساعت استراحت بهبود نيابد)، فيبريلاسيون دهليزي، تاكيكارديهاي نودال يا جانكشنال و تاكيكارديهاي بطني در هر مورد معاف دائم.
بند۱۴- اختلال هدايت داخل دهليزي، بلوك سينوس دهليزي، وقفه سينوس دهليزي و سندرم تاكيكاردي و براديكاردي،
سندرم(اس.اس.اس) براديكاردي سينوزال كمتر از ۵۰ ضربان در دقيقه كه با فعاليت تعداد ضربان به حد لازم افزايش نيابد
(در مورد اخير به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح يا دانشگاهي) معاف دائم.
بند۱۵- اختلالات هدايتي دهليزي بطني مانند سندرم
W.P.W و همچنين اختلالات هدايتي كه منجر به استفاده از پيش دائم يا موقت شود معاف دائم.
بند۱۶- وجود يا سابقه بيماري تب روماتيسمي حاد (به شرط وجود كارديت) معاف دائم
بيماريهاي روماتولوژي و بافت همبند بند۱- آرتريتهاي عفوني حاد( استاف، بروسلوز، سالمونلا و ساير باكتريهاي ديگر با تاييد ميكروب شناسي) الف) با تغيير شكل مفصلي و استخواني معاف دائم.
ب) بدون تغيير شكل ۶ماه معاف موقت.
ج) در صورتيكه در حين خدمت ايجاد شده باشد معاف دائم.
بند۲- آرتريتهاي عفوني مزمن معاف دائم.
بند۳- آرتريتهاي التهابي: الف) آرتريتهاي التهابي حاد: راكتيو، سندروم رايتر، تب روماتيسمي يكسال معاف موقت. تبصره: در صورتيكه در حين خدمت بروز كرده باشد معاف دائم.
ب) آرتريتهاي التهابي تحت حاد و مزمن: ارتريت روماتوئيد، لوپوس اريتماتوز سيستميك، اسپونديليت انكلوزان،
آرتريتها پسوزيازيسي، آرتريتهاي التهابي روده، بيماري ويپل، آرتريت راكتيو، سندروم رايتر، كلاژنوزها،
واسكوليتها، ساركوئيدوز اسپونديلو آرتروپاتي سرونگاتيو معاف دائم.
ج) هيدر آرتروز مزمن و مشهود معاف دائم.
بند۴- واسكوليتها: الف) واسكوليتهاي نكروزان: بيماري پان كلاسيك، پان ميكروسكوپيك، وگنر، تاكاياسو، بيماري بهجت معاف دائم.
ب) واسكوليتهاي ازدياد حساسيتي به همراه گرفتاري احشاء معاف دائم.
بند ۵- كلاژنوزها، اسكلرو درمي‌ها، پلي‌ميوزيت‌ها، درماتوميوزيت معاف دائم.
بند ۶- بيماريهاي متابوليك استخوان: الف) استئوپروز (طبق تعريف بر اساس سنجش تراكم استخوان در صورتيكه توده استخواني در مقايسه با حداكثر توده استخواني
بيش از S.D 5/2 كاهش يافته باشد) معاف دائم.
ب) استئوپني (طبق تعريف بر اساس سنجش تراكم استخوان در صورتيكه توده استخواني
در مقايسه با حداكثر توده استخواني بيش از S.D 5/2-1 كاهش يافته باشد) خدمات غيررزمي.
ج) استئومالاسي معاف دائم.
د) هيپرپاراتيروئيدي معاف دائم.
بند۷- بيماريهاي كريستالي: نقرس، نقرس كاذب معاف دائم.
بند۸- استئوآرتريت مفاصل بزرگ: الف) در فرم شديد و ناتوان كننده معاف دائم.
ب) در فرم خفيف يكسال معاف موقت.
بند۹- شانه منجمد، پارگي روتاتوركاف معاف دائم.
بند۱۰- اليگونوروديستروفي RSDS معاف دائم.
بند۱۱- آرتروپاتي نورولوژيك (مفصل شاركو) معاف دائم.
بند۱۲- شبه تومورهاي مفاصل: سينوويت، ويلوندولر، استئوكندروماتوز در مفاصل بزرگ، همانژيوم معاف دائم.
بند۱۳- استئونكروز مفاصل معاف دائم.
بند۱۴- ستون فقرات الف) اسپونديلوليسيت بروسلائي، استاف، سالمونلائي و سلي معاف دائم.
ب) انواع هرني ديسكال با علائم كلينيكي و راديولوژي معاف دائم.
بند۱۵- بيماريهاي بافت همبند نظير استئوژنريس ايمپرنكتا- اهلردانلوس و هموسيتينوري معاف دائم
بيماريهاي عفوني بند۱- بيماران مبتلاء به هپاتيت مزمن(بيش از ۶ماه) معاف دائم.
ناقلين HBSAg چنانچه HBSAg و HBVDNA و HBEAg سرم آنها مثبت باشد معاف دائم.
بند۳- كليه بيماران مبتلاء به هپاتيت حاد ۶ماه معاف موقت.
بند۴- بيماران مبتلاء به هپاتيت C با تائيد آزمايشگاههاي مورد تائيد مراكز درماني ن.م معاف دائم.
بند ۵- سل: الف) سل ريه فعال معاف دائم.
ب) ادنيت‌هاي سلي يك سال معاف موقت.
ج) سل احشاء
د) سل ريه بهبود يافته و ادنيتهاي سلي درمان شده خدمات غيررزمي.
بند۶- جذام به هر شكل و در هر مرحله معاف دائم.
بند۷- عوارض بيماريهاي عفوني مداوم (مانند سيفليس‌ها، مننژيت‌ها، استئوميليتها و…)
كه اختلال غيرقابل برگشت ايجاد كرده باشد معاف دائم.
بند۸- بيماران مبتلاء به نقص ايمني سلولي اكتسابي و حاملين ويروس HIV معاف دائم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.