شرایط معافیت از خدمت سربازی(۱)

معافیت پزشکی

همانگونه که مستحضرید، برای خدمت از معافیت سربازی، فرد می بایست دارای یک سری شرایط و موقعیت های خاصی باشد که در جدول زیر شرح داده ایم. به طور کلی دو نوع معافیت در ایران وجود دارد: معافیت موقت و معافیت دائم. گفتنی است که در کشورهای زیادی مردانی که به سن ۱۸ سال و یا هر سنی که در آن کشور وضع شده باشد باید به خدمت سربازی اعزام شوند، اما در این میان کشورهایی هم هستند که خدمت سربازی اجباری نیست و افراد مشمول می توانند به صورت داوطلبانه به خدمت ارتش دربیایند.

در جدول زیر معافیت پزشکی را مورد بحث قرار می دهیم:

انواع معافیت

نوع معافیت

توضیحات

معافیت پزشکیمعافیت پزشکی روانیپسیکوزهاالف- اسکیزوافکتیو، اسکیزوفرنی، اختلالات هذیانی و پسیکوزهای آتیپیک مزمن: معافیت دائم
ب- اختلالات سایکوز گذرا: شش ماه معافیت موقت
اختلالات خلقی:الف- مبتلا بودن به بیماری دوقطبی نوع یک در هر مرحله و فاز: معافیت دائم
ب- اختلالات افسردگی اساسی: معافیت دائم
ج- انواع اختلالات خلقی افسردگی خفیف( دبستایمی و سایکلوتایمی)، اختلالات خلقی دوقطبی نوع دوم(هایپومانیا) در صورتیکه با دارو مورد کنترل باشد و یا اینکه خود فرد یا اطرافیان را تهدید نکند: معاف از رزم
د- در صورتی که حداقل شش ماه از حمله حاد(اولین حمله حاد مانیا) و افسردگی گذشته باشد و دارای هیچگونه علامتی نباشد: معاف از رزم
انواع اختلالات شخصیتی:الف- سایکوپات یا ضد اجتماعی، مرزی، اسکیزوئید، اسکیزوتایپال و پارانوئید: معاف دائم
ب- انواع دیگر اختلالات شخصیتی که با این حال ناتوان کننده نباشد: معاف از رزم
اختلال وسواس یا OCD ، اختلال پانیک، اختلال اضطراب، فوبیا یا PTSD یا سایر اختلالات اضطرابیالف- نوع شدید مقاوم به درمان: معاف دائم
ب- نوع خفیف: معاف از رزم
انواع نقیصه های عقلانی و کندذهنی ها یا همان عقب ماندگی ها:الف- با ضریب هوشی زیر ۷۰: معاف دائم
ب- با ضریب هوشی بین ۷۰ تا ۹۰ : معاف از رزم
اختلالات تکلم و لکنت زبان در صورتی که علت آن روانی یا نورولوژیک باشد:الف- موارد شدید: معاف دائم ( برای دارندگان مدرک کارشناسی به بالا معاف از رزم)
ب- در موارد متوسط یا خفیف: معاف از رزم
کژخویی هایی که مغایر شئونات اجتماعی و نظامی( مانند انحرافات جنسی و هموسکسوالیتی)شش ماه معاف موقت

تبصره: در صورت اثبات پس از شش ماه در مراکز درمانی نظام وظیفه: معاف دائم

اختلالات کنترل تکانه شدیدمعاف دائم
اختلالات سوماتوفرم در صورتی که از دوسال بیشتر طول کشیده باشدثابت شدن ان با مدارک پزشکی معتبر: معاف دائم

تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی به بالا: معاف از رزم

اختلالات تیک صوتی یا حرکتی:الف- شدید: معاف دائم
ب- خفیف: معاف از رزم
اختلالات فراگیر شده مانند اختلال اوتیستیک اثبات شده:الف- شدید که با افت عملکرد همراه باشد: معاف دائم
ب- خفیف: معاف از رزم
اختلالات هویت جنسی با ارائه گواهی پزشکی قانونیمعاف دائم
اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردانشش ماه معافیت موقت
پزشکانی که در بندهای بالا از سلامتی کامل برخوردار نباشند و توانایی طبابت در نیروهای مسلح را داشته باشندمعاف از خدمات سنگین
ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده ۲ آيين نامه مي باشندمعاف از رزم
ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲ آيين نامه مي باشندشش ماه معاف موقت
ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشندمعاف دائم
معافیت پزشکی بیماری های پوستانواع مختلف اگزمای شدید و وسیعالف- در صورت مزمن بودن و مقاوم بودن به درمان و ممانعت از فعالیت در نیروهای مسلح: معاف دائم
ب- اگزمای شدید که به صورت مزمن و مقاوم به درمان باشد برای هر دو پا (از مچ به پایین به طور کامل) و برای هر دو دست(از مچ به پایین به طور کامل) : معاف دائم
ج- در سایر موارد: معاف از رزم
داشتن عفونت های شدید قارچی عمیق و وسیع پوست مانند نوکاردیازیسالف- در شرایط مزمن بودن و مقاومت در برابر درمان: معاف دائم
ب- کچلی: شش ماه معاف موقت
هیپرئیدروز یا همان عرق کردن کف یک یا دو دست و کف یک یا دو پا به صورت شدید. یعنی در شرایط دمای عادی اتاق به نحوی که پس از شستن و خشک کردن دست ها یا پاها، پس از زمان ۵ دقیقه کف دست ها یا پاها به طور کامل خیس شودمعاف از رزم
داشتن بیماری لیکن پلان پوستی و مخاطی به طور شدید و گستردهمعاف دائم
پسوریازیسالف- شکل شدید آن در کف دستها و یا پاها و یا پسوریازیس های شدید و گسترده بدن (بیشتر از ۲۵ درصد) و یا انورسه و یا پسوریازیسهای شدید سر و گردن: معاف دائم
ب- در سایر موارد: معاف از خدمات رزمی
سل های پوستیمعاف دائم
لوپوس اریتماتوسیستمیک و یا لوپوس اریتماتو تحت حاد و یا اریتماتودیسکوئیدمعاف دائم
داشتن خال های پیگمانته مادرزادی و یا انژیوم های وسیع و غیر قابل عملالف- همراه با اختلالات و مشکلات عملی و یا در سر و صورت که همراه با کراهت منظر شدید باشد: معاف دائم
ب- در سایر موارد: معاف از رزم
میکوزیس فونکوئید و سایر لنفومای پوستی و پاراپسوریازیس با پلاکهای بزرگمعاف دائم
سیکاتریس های جلدی در صورت وسیع بودن (بیش از ۲۰ درصد) و ضخیم بودن و یا داشتن چسبندگی به اطراف و ممانعت از حمل تجهیزات و انجام تمرینات نظامی و یا تمایل به زخم شدن و اختلالات عملی در اندامهامعاف دائم

تبصره) برای دارندگان مدرک کارشناسی به بالا: معاف از رزم

سیکاتریسهای صورت و گردن در حالتی که کراهت منظر شدید ایجاد نمایدمعاف دائم
ویتیلیگو گسترده صورت و یا هر دو دست به طور کامل و یا با وسعت بیشتر از چهل درصد کل بدنمعاف دائم

تبصره)برای دارندگان مدرک کارشناسی به بالا: معاف از رزم

داشتن عوارض پوستی شدید که در اثر ایجاد اختلالات عروقی ایجاد شود مانند فلبیت های عمقی و سطحی که همراه با ورم مزمن اندام باشدمعاف دائم
هیپودرمیتهای ندولر شدید، منتشر، مقاوم و توام با علائم سیستمیکمعاف دائم
درماتوزهای اتوایمیون تاولی اکتسابی و مادرزادی و آکرودرماتیت مزمن هالوپو، آکرودرماتیت آنتروپاتیکا، اریتم مولتی فرم شدید با درگیری مخاطی و عروقیمعاف دائم
هیپرکراتوز یا میخچه و یا زگیل های کف هر دو دست و یا هر دو پاالف- در شرایط شدید بیماری و اینکه بیش از ۳۰ درصد کف هر یک از دستها و پاها را گرفتار کرده باشد و همچنین به درمان مقاوم باشد: معاف دائم
ب- در موارد خفیف: معاف از رزم
فرونکولوز شدید و وسیع که منجر به گرفتار کردن بیش از ۴۰ درصد سطح بدن شود و همچنین به درمان مقاوم باشدمعاف دائم
برخی از بیماری های پوستی که در زمان انجام خدمت وظیفه یا در اثر حساسیت و مسمومیت نسبت به مواد شیمیایی ایجاد شود و مقاوم به درمان باشدمعافیت دائم
داشتن کهیرالف- همراه با آنژیوادم: معاف دائم
ب- در سایر موارد: معاف از رزم
آلوپسی آرآتا که همراه با کراهت منظر باشد و یا توتالیس و یا یونیورسالیسمعاف دائم

تبصره) برای مشمولان دارای مدرک کارشناسی به بالا: معاف از رزم

انواع اکنهالف- آکنه Conglobata و Fulminant : معاف دائم
ب- آکنه شدید که منجر به گرفتار شدن صورت و بدن باشد و نسبت به درمانهای معمول مقاوم باشد: معاف از رزم
لیشمانیوز یا همان سالک پوستی فعالشش ماه معافیت موقت
سارکوئیدوزالف- نوع منتشر با درگیری بیش از ۲۵ درصد سطح بدن: معاف دائم
ب- در سایر موارد: معاف از رزم
بیماری های ژنو درماتوز مانند رکلین هوزن، گزرودرماپیگمانتوزا، پورفیری، آلبینیسم، توبروزاسکلروزیسمعاف دائم
ایکتیوز گسترده مادرزادی یا اکتسابیالف- به همراه گرفتاری بیش از ۲۵ درصد سطح بدن: معاف دائم
ب- ۲۵ درصد و کمتر از سطح بدن: معاف از رزم
لیکن سیمپلکس مزمنالف- بین ۱۱ تا ۲۰ درصد از کل سطح بدن: معاف از رزم
ب- ۲۱ در صد و بالاتر از آن: معاف دائم
هیدرآدنیت چرکی عود کنندهمعاف از رزم
مشمولین پزشک ای که در هر یک از موارد فوق از سلامتی کامل برخوردار نباشند و بیماری های انها در حد معافیت دائم باشد و قادر به طبابت در مراکز نیروهای مسلح باشندمعاف از خدمات سنگین
سایر بیماری هاالف- سایر بیماریهای این بخش که با دسته دوم ماده ۲ آیین نامه منطبق باشد: معاف از رزم
ب- سایر بیماریهای این بخش که با دسته سوم ماده ۲ آیین نامه منطبق باشد: شش ماه معاف موقت
ج- سایر بیماریهای این بخش که با دسته چهارم ماده ۲ آیین نامه منطبق باشد: معاف دائم

این نوشته تا چه حد مفید بود؟
[Total: 0 Average: 0]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.